صوفیه

معرفی

کد فرودگاه SOF
وب سایت https://www.sofia-airport.bg/en/passengers
سایت برنامه پرواز https://www.flightradar24.com/data/airports/sof

فرودگاه صفویه فرودگاه بین‌المللی اصلی بلغارستان در 10 کیلومتری شرق مرکز صوفیه پایتخت یلغارستان قرار دارد.  در سال 2017 فرودگاه و با 30.3 درصد افزایش نسبت به سال گذشته (4،980،387( برای اولین با از مرز 6 میلیون مسافر گذشت و 6،490،096 مسافر را پوشش داد. این فرودگاه پایگاه ایر BH ، ایر بلغاریا و چارتر هوائی بلغاری و پایگاه ریان ایر و ویز ایر است. پایگاه هوائی نیروهای وراژدبنا نیز در همین فرودگاه قرار دارد.

فاصله تا مکان های مهم

کیلومتر

نقد و بررسی