تور گرجستان ویژه 8 آبان الی 10 آذر ماه

مقصد تفلیس
مدت اقامت 3 شب و 4 روز
قیمت از 860.000 تومان
ایرلاین زاگرس

اطلاعات آژانس

در تماس تلفنی با آژانس حتما ذکر کنید که از نکست هالیدی تماس گرفته اید. آژانس ها ملزم به ارائه قیمتهای فوق برای تاریخهای درج شده هستند.

تاریخ های پرواز

تاریخ رفت تاریخ برگشت توضیحات
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۱۳۹۶/۰۸/۱۱
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۳۹۶/۰۸/۱۲
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
۱۳۹۶/۰۸/۱۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۳۹۶/۰۸/۱۸
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۳۹۶/۰۸/۱۹
۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
۱۳۹۶/۰۸/۱۸ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳
۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۱۳۹۶/۰۸/۲۵
۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۱۳۹۶/۰۸/۲۶
۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ ۱۳۹۶/۰۸/۲۸
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۳۹۶/۰۹/۰۲
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۳
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۳۹۶/۰۹/۰۶
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۳۹۶/۰۹/۱۰
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

هتل دو تخته (هر نفر) یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

Elegance Apartment
هتل آپارتمان B.B

۸۶۰,۰۰۰ تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان ۸۴۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان

Kavela
هتل آپارتمان B.B

۸۶۰,۰۰۰ تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان ۸۴۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان

Bakhtrioni
B.B

۸۷۵,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان ۸۷۵,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان

Lux
B.B

۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۸۴۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان

Tbilisi Central by Mgzavrebi
B.B

۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۸۴۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان

Eurasia
B.B

۹۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۸۸۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان

Kolkhi
B.B

۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۸۹۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان

Vanilla Sky Georgia
B.B

۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۸۹۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان

L Plaza
B.B

۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۹۳۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان

Rogalux
B.B

۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان ۹۵۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان

Betlem
B.B

۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۹۶۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان

Grako Metekhi
B.B

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان

Dolabauri
B.B

۱,۰۶۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۹۸۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان

Beaumonde Garden
B.B

۱,۰۶۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۹۸۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان

Old Tbilisi
B.B

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان ۹۹۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان

Primavera
B.B

۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان

Vedzisi
B.B

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان

Cron Palace
B.B

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان

Vere Palace
B.B

۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان

Preference Hualing
B.B

۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان

Astoria
B.B

۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان

IOTA
B.B

۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان

Ambassadori
B.B

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان

Holiday Inn
B.B

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان

Radisson Blu Iveria
B.B

۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان

The Biltmore
B.B

۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

مبدا از تهران
نوع سفر air - زاگرس
تاریخ ۸ آبان ۹۶ الی ۱۳ آذر ۹۶
مدارک لازم گذرنامه باید حداقل 7 ماه از تاریخ سفر اعتبار داشته باشد .

خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت با پرواز زاگرس -6 شب اقامت هتل - راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی.
توضيحات پرواز زاگرس
نرخ INF ( بچه زیر 2 سال ) 150/000 تومان می باشد .
پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد در صورت کنسلی مبلغی استرداد نخواهد شد .
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
برای کانفرم در خواست ارسال 50% مبلغ در خواست الزامی میباشد.
پکیج در تاریخ های رفت 15 و 26 آبان دارای 200.000 تومان افزایش نرخ میباشد.
هتل Vilton تفلیس


تفلیس
شروع قیمت از : ۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان

هتل Holiday Inn تفلیس


تفلیس
شروع قیمت از : ۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان

هتل Vedzisi تفلیس


تفلیس
شروع قیمت از : ۸۵۰,۰۰۰ تومان

هتل City Center تفلیس


تفلیس
شروع قیمت از : ۸۹۰,۰۰۰ تومان

هتل Radisson Blu Iveria تفلیس


تفلیس
شروع قیمت از : ۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان

هتل Mercure تفلیس


تفلیس
شروع قیمت از : ۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان

هتل Dolabauri تفلیس


تفلیس
شروع قیمت از : ۹۱۰,۰۰۰ تومان

هتل Primavera تفلیس


تفلیس
شروع قیمت از : ۹۳۰,۰۰۰ تومان

هتل Rogalux تفلیس


تفلیس
شروع قیمت از : ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان

هتل Astoria تفلیس


تفلیس
شروع قیمت از : ۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان

نظرات

0 دیدگاه نوشته شده است، می توانید دیدگاه خود را بنویسید

افزودن نظر