تور استانبول ویژه مرداد و شهریور 96

مقصد استانبول
مدت اقامت 7 شب و 8 روز
قیمت از 1.499.000 تومان
ایرلاین معراج

اطلاعات آژانس

در تماس تلفنی با آژانس حتما ذکر کنید که از نکست هالیدی تماس گرفته اید. آژانس ها ملزم به ارائه قیمتهای فوق برای تاریخهای درج شده هستند.

تاریخ های پرواز

تاریخ رفت تاریخ برگشت توضیحات
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

هتل دو تخته (هر نفر) یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

Grand Liza
B.B

۱,۴۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۹,۰۰۰ تومان ۱,۳۸۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Grand Milan
B.B

۱,۴۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۹,۰۰۰ تومان ۱,۳۸۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Prens
B.B

۱,۵۲۹,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۳,۰۰۰ تومان ۱,۵۲۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Topkapi Sabena
B.B

۱,۵۲۹,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۳,۰۰۰ تومان ۱,۵۲۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Abel
B.B

۱,۵۲۹,۰۰۰ تومان ۱,۸۳۷,۰۰۰ تومان ۱,۵۲۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

La Garden
B.B

۱,۵۲۹,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۳,۰۰۰ تومان ۱,۵۲۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Kaya Madrid
B.B

۱,۵۵۷,۰۰۰ تومان ۱,۹۵۴,۰۰۰ تومان ۱,۵۵۷,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Matiat
B.B

۱,۵۵۷,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۵۷,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Liberty
B.B

۱,۵۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۳,۰۰۰ تومان ۱,۴۷۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Birbey
B.B

۱,۶۱۳,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۱۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Blueway City
B.B

۱,۶۹۷,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Sultan
B.B

۱,۷۸۱,۰۰۰ تومان ۲,۰۶۱,۰۰۰ تومان ۱,۴۷۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Alfa
B.B

۱,۷۸۱,۰۰۰ تومان ۲,۲۰۱,۰۰۰ تومان ۱,۴۷۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Laleli Blue Marmaray
B.B

۱,۶۶۹,۰۰۰ تومان ۲,۱۱۷,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۱,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

By Murat Crown
B.B

۱,۶۹۷,۰۰۰ تومان ۲,۲۲۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۷,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Park Grazza
B.B

۱,۶۹۷,۰۰۰ تومان ۲,۲۲۹,۰۰۰ تومان ------------- ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Tamara Residence
B.B

۱,۷۸۱,۰۰۰ تومان ۲,۲۵۷,۰۰۰ تومان ۱,۵۸۵,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Hamidiye
B.B

۱,۸۳۷,۰۰۰ تومان ۲,۲۲۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۵۷,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان اعتبار تا 31 آگوست

Budo
B.B

۱,۸۳۷,۰۰۰ تومان ۲,۳۶۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۱,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

The Tango
B.B

۱,۸۳۷,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۵۷,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Avantgarde Levent
B.B

۲,۲۶۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۵۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۷,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان boutique

Aspen
B.B

۱,۹۷۷,۰۰۰ تومان ۲,۶۲۱,۰۰۰ تومان ۱,۵۸۵,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Buyuk Keban
B.B

۱,۸۶۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۶۱,۰۰۰ تومان ۱,۵۲۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Grand Emin
B.B

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

The City Port
B.B

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۷۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Grand Unal
B.B

۱,۶۱۸,۰۰۰ تومان ۲,۰۶۶,۰۰۰ تومان ۱,۵۶۲,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان boutique

Marinem
B.B

۱,۶۱۸,۰۰۰ تومان ۲,۰۶۶,۰۰۰ تومان ۱,۶۱۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Nanda
B.B

۱,۶۱۸,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۸,۰۰۰ تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Grand Hilarium
B.B

۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۳۴,۰۰۰ تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Grand Pamir
B.B

۱,۷۰۲,۰۰۰ تومان ۲,۰۶۶,۰۰۰ تومان ۱,۶۴۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Blueway Historical
B.B

۱,۷۸۶,۰۰۰ تومان ۲,۳۴۶,۰۰۰ تومان ۱,۴۷۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Cumbali Plaza
B.B

۱,۷۸۶,۰۰۰ تومان ۲,۳۴۶,۰۰۰ تومان ۱,۵۳۴,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

All Seasons
B.B

۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Laleli Gonen
B.B

۱,۷۸۶,۰۰۰ تومان ۲,۲۳۴,۰۰۰ تومان ۱,۴۷۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Rose by Molton
B.B

۱,۷۵۸,۰۰۰ تومان ۲,۳۴۶,۰۰۰ تومان ۱,۶۱۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

City by Molton
B.B

۱,۷۵۸,۰۰۰ تومان ۲,۳۴۶,۰۰۰ تومان ۱,۶۱۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Ikbal Deluxe
B.B

۱,۷۵۸,۰۰۰ تومان ۲,۳۴۶,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Tilia
B.B

۱,۷۸۶,۰۰۰ تومان ۲,۰۶۶,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Marmaray
B.B

۱,۷۸۶,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

The Biancho Pera
B.B

۱,۸۱۴,۰۰۰ تومان ۲,۴۵۸,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Tulip
B.B

۱,۸۴۲,۰۰۰ تومان ۲,۵۱۴,۰۰۰ تومان ۱,۶۱۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Carlton
B.B

۱,۸۴۲,۰۰۰ تومان ۲,۱۷۸,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

The Peak
B.B

۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۸۶,۰۰۰ تومان ------------- ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Grand Washington
B.B

۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۳۴,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Taksim Line
B.B

۱,۸۷۹,۰۰۰ تومان ۲,۵۸۷,۰۰۰ تومان ۱,۸۷۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Klas
B.B

۱,۸۹۸,۰۰۰ تومان ۲,۳۴۶,۰۰۰ تومان ۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Feronya
B.B

۱,۹۲۶,۰۰۰ تومان ۲,۶۸۲,۰۰۰ تومان ۱,۶۷۴,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Dora
B.B

۱,۹۲۶,۰۰۰ تومان ۲,۵۱۴,۰۰۰ تومان ۱,۶۴۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Nidya
B.B

۱,۹۲۶,۰۰۰ تومان ۲,۳۷۴,۰۰۰ تومان ------------- ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Icon
B.B

۱,۹۲۶,۰۰۰ تومان ۲,۶۲۶,۰۰۰ تومان ۱,۵۶۲,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Grand Halic
B.B

۱,۹۲۶,۰۰۰ تومان ۲,۴۸۶,۰۰۰ تومان ۱,۵۶۲,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Berjer Boutique
B.B

۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۲۱,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Cartoon
B.B

۱,۹۸۲,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۴,۰۰۰ تومان ۱,۶۴۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Black Bird
B.B

۲,۰۱۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۶۶,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Green Park
B.B

۲,۰۳۸,۰۰۰ تومان ۲,۹۰۶,۰۰۰ تومان ۱,۶۴۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Riva
B.B

۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۰۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۲۱,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Ibis
B.B

۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۲۱,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Seminal
B.B

۲,۰۷۲,۰۰۰ تومان ۲,۹۷۴,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Zurich
B.B

۲,۱۰۴,۰۰۰ تومان ۲,۷۱۶,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Crystal
B.B

۲,۱۰۴,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۸,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Lamartine
B.B

۲,۱۳۶,۰۰۰ تومان ۳,۱۰۲,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Konak
B.B

۲,۱۳۶,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۸,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Best Western Eresin Taxim
B.B

۲,۱۶۹,۰۰۰ تومان ۳,۱۶۷,۰۰۰ تومان ۱,۶۸۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Ramada Taksim
B.B

۲,۲۰۱,۰۰۰ تومان `۳۲۳۱۰۰۰ ۱,۷۱۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Golden Park
B.B

۲,۲۰۱,۰۰۰ تومان ۳,۱۶۷,۰۰۰ تومان ۱,۶۸۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Senator Taksim
B.B

۲,۲۰۱,۰۰۰ تومان ۳,۱۶۷,۰۰۰ تومان ۱,۶۸۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Golden Age 1
B.B

۲,۲۳۳,۰۰۰ تومان ۳,۱۶۷,۰۰۰ تومان ۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Grand Oztanik
B.B

۲,۲۳۳,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۶,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Avantgarde Hotel Taksim
B.B

۲,۲۴۳,۰۰۰ تومان ۳,۳۰۶,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Mercure
B.B

۲,۲۹۷,۰۰۰ تومان ۳,۴۲۴,۰۰۰ تومان ۱,۸۷۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Richmond
B.B

۲,۲۹۷,۰۰۰ تومان ۳,۳۲۸,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Metropolitan
B.B

۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۸۹,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Eresin Taxim Premier
B.B

۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۸۹,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Titanic City Taksim
B.B

۲,۳۹۴,۰۰۰ تومان ۳,۶۱۸,۰۰۰ تومان ۱,۸۷۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Nippon
B.B

۲,۴۹۱,۰۰۰ تومان ۳,۸۱۱,۰۰۰ تومان ۱,۸۷۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Taksim Gonen
B.B

۲,۵۲۳,۰۰۰ تومان ۳,۴۸۹,۰۰۰ تومان ۱,۸۴۷,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

The Marmara Sisli
B.B

۲,۱۶۹,۰۰۰ تومان ۲,۸۷۷,۰۰۰ تومان ۱,۶۸۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

The Marmara Pera
B.B

۲,۶۱۹,۰۰۰ تومان ۳,۸۱۱,۰۰۰ تومان ۱,۹۱۱,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Lares Park
B.B

۲,۳۶۲,۰۰۰ تومان ۳,۱۶۷,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۲,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان به جز 1-5 سپتامبر

Retaj Royale
B.B

۱,۷۶۸,۰۰۰ تومان ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۲,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Hurry Inn Merter
B.B

۲,۰۷۶,۰۰۰ تومان ۲,۷۷۶,۰۰۰ تومان ۱,۶۲۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Biz Cevahir
B.B

۲,۱۳۲,۰۰۰ تومان ۳,۰۸۴,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۲,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Mercure
B.B

۲,۲۱۱,۰۰۰ تومان ۳,۱۷۷,۰۰۰ تومان ۱,۸۸۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان bosphorus

DoubleTree by Hilton Piyalepasa
B.B

۲,۲۱۱,۰۰۰ تومان ۳,۱۷۷,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Mercure
B.B

۲,۴۶۸,۰۰۰ تومان ۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان bomonty

Rixos Pera
B.B

۳,۴۹۹,۰۰۰ تومان ۵,۷۵۳,۰۰۰ تومان ۱,۸۲۴,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

hilton
B.B

۳,۷۵۶,۰۰۰ تومان ۶,۲۳۶,۰۰۰ تومان ۲,۴۶۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان bosphorus

Grand Hyatt
B.B

۳,۸۵۳,۰۰۰ تومان ۶,۴۶۱,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان اعتبار تا 10 سپتامبر

Ramada Merter
B.B

۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان no trf

Green Park
B.B

۱,۹۳۶,۰۰۰ تومان ۲,۵۲۴,۰۰۰ تومان ۱,۶۸۴,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان -اعتبار تا 30 آگوستmeter -no trf

Dedeman
B.B

۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۲,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Palazzo Donizetti
B.B

۲,۰۴۸,۰۰۰ تومان ۲,۹۱۶,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Surmeli
B.B

۲,۰۷۶,۰۰۰ تومان ۲,۹۱۶,۰۰۰ تومان ۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان اعتبار تا 30 آگوست

Wyndham Istanbul Old City
B.B

۲,۰۷۶,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۲,۰۰۰ تومان ۱,۷۶۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Naz City
B.B

۲,۱۷۹,۰۰۰ تومان ۳,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Grand Cevahir
B.B

۲,۱۸۸,۰۰۰ تومان ۲,۹۱۶,۰۰۰ تومان ۱,۶۸۴,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Point Barbaros
B.B

۲,۲۱۱,۰۰۰ تومان ۳,۱۷۷,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Park Dedeman Levent
B.B

۲,۳۷۲,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Lazzoni
B.B

۲,۳۷۲,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۲,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان SUPERIOR ROOM

Crowne Plaza
B.B

۲,۴۳۶,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۲,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Hilton Bomonti
B.B

۲,۵۳۳,۰۰۰ تومان ۳,۸۲۱,۰۰۰ تومان ۱,۸۸۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Novotel Bosphorus
B.B

۲,۶۹۴,۰۰۰ تومان ۴,۱۴۳,۰۰۰ تومان ۱,۹۵۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

The Elysium
B.B

۲,۵۶۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۸۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Holiday Inn Sisli
B.B

۲,۶۶۲,۰۰۰ تومان ۴,۱۴۳,۰۰۰ تومان ۲,۳۰۷,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Ramada Plaza
B.B

۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Point Taksim
B.B

۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Fairmont Quasar
B.B

۲,۹۸۴,۰۰۰ تومان ۴,۷۸۷,۰۰۰ تومان ۲,۰۸۲,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

The Parma Taksim
B.B

۳,۰۱۶,۰۰۰ تومان ۴,۸۵۱,۰۰۰ تومان ۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Elite World
B.B

۳,۰۱۶,۰۰۰ تومان ۴,۵۲۹,۰۰۰ تومان ۲,۱۷۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان اعتبار تا 31 آگوست

Pera Palace
B.B

۳,۱۱۲,۰۰۰ تومان ۴,۹۴۸,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Conrad
B.B

۳,۴۹۹,۰۰۰ تومان ۵,۷۵۳,۰۰۰ تومان ۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Divan
B.B

۳,۴۹۹,۰۰۰ تومان ۵,۷۵۳,۰۰۰ تومان ۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Radisson Blu Bosphorus
B.B

۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۶۳,۰۰۰ تومان ۱,۸۲۴,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

The Marmara Taksim
B.B

۳,۷۸۹,۰۰۰ تومان ۶,۰۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Swissotel The Bosphorus
B.B

۳,۸۵۳,۰۰۰ تومان ۶,۴۹۳,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Park Hyatt
B.B

۴,۵۶۱,۰۰۰ تومان ۷,۸۷۸,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

CVK
B.B

۴,۷۵۵,۰۰۰ تومان ۸,۳۲۹,۰۰۰ تومان ۲,۳۰۷,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Shangri La Bosphorus
B.B

۴,۸۸۳,۰۰۰ تومان ۸,۴۲۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Raffles
B.B

۵,۵۹۲,۰۰۰ تومان ۹,۹۳۹,۰۰۰ تومان ۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Ciragan Palace Kempinski
B.B

۶,۳۹۷,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۶۶,۰۰۰ تومان ۳,۷۵۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Four Seasons Bosphorus
B.B

۶,۷۵۱,۰۰۰ تومان ۱۱,۳۲۳,۰۰۰ تومان ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

مبدا از تهران
نوع سفر air - معراج
تاریخ ۲۸ مرداد ۹۶ الی ۲۹ شهریور ۹۶
مدارک لازم
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت با پرواز معراج و زاگرس-لیدر فارسی زبان-ترانسفر فرودگاهی-بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو- یک گشت شهری
توضيحات پرواز برگشت بامداد شنبه +200.000 تومان
کودک زیر دوسال 199.000 تومان
کودک بدون تخت 899.000 تومان
هتل Matiat استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۹۹۵,۰۰۰ تومان

هتل Hilton Bomonti استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان

هتل Mercure استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان

هتل Cartoon استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان

هتل Prens استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان

هتل Dedeman استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان

هتل Ramada Plaza استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان

هتل Green Park استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۵۴۲,۰۰۰ تومان

هتل Titanic Business Bayrampasa استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان

هتل Marble استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان

نظرات

0 دیدگاه نوشته شده است، می توانید دیدگاه خود را بنویسید

افزودن نظر